• Google Classroom Information

 • Google Classroom Class codes

   

  4th Grade ELAR                                4th Grade Math                                                               

       Class code : 34bvhyb                      Class code: ge4bixm

    5th Grade ELAR

       Class code: ophqbxf

  6th Grade ELAR                                6th Grade Math

       Class code: niixrmm                        Class code: 7rbxq2p

  7th Grade ELAR                                                                                      7th Grade Science

       Class code : us5j6pk                                                                                 Class code: vqc4xud

  8th Grade ELAR                                 8th Grade Math

       Class code : vqc4xud                          Class code: dx6yaxy